Aankondiging

Collapse
No announcement yet.

Privacy Policy

Collapse

Dit is de Privacyverklaring van de AtWorX Media Group BV. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen. De AtWorX Media Group BV voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Versie: 25/05/2018

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over u geven en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van al onze websites (waaronder, doch niet uitsluitend,: *.atworx.nl en  *visserslatijn.nl) verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doel verwerking
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de levering van onze diensten zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen zodat u bijvoorbeeld domeinnamen kunt registreren, orders kunt plaatsen, gebruik kan maken van applicaties zoals de veilingapplicatie, domeinnaambemiddeling, het gebruik van fora of het kopen van producten en diensten in onze online shops.
Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te nemen zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten.

Doeleinden van gebruik en omschrijving van de persoonsgegevens
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat de AtWorX Media Group BV in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. De AtWorX Media Group BV gebruikt uw persoonsgegevens voor:

·         Het verlenen van toegang tot onze websites;
Niet al onze websites zijn (geheel) vrij te bezoeken. Bijvoorbeeld: onze klanten portalen zijn bereikbaar achter een login waarvoor wij uw gebruikersnaam en wachtwoord opslaan.

·         Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
Wanneer u gebruik maakt van onze websites en daarbij specifieke functionaliteiten gebruikt slaan wij gegevens op (denkt u hierbij aan de verschillende applicaties zoals de veilingapplicatie).
Voor het bewaren van items in uw winkelwagen gebruiken wij een cookie welke door uw browser wordt opgeslagen op uw computer.

·         De uitvoering van overeenkomsten, transacties, diensten, facturatie en relatiebeheer;
Om onze overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren slaan wij de volgende gegevens op; bedrijfsnaam, geslacht, initialen, voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land, faxnummer, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, IPadres, klantnummer en BTW-nummer.

·         Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website, alsmede product- en dienstenontwikkeling;
Om beter inzicht te krijgen in de interesse van onze bezoekers gebruiken wij Google Analytics. Gegevens in Google Analytics worden maximaal 26 maanden bewaard en bevatten onder andere uw IP-adres.

·         Het bepalen van strategie en beleid;
Het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstelling. Voor het tonen van advertenties via onder andere Google bewaren wij uw bezoek aan onze website via Google (Analytics). Gegevens in Google Analytics worden maximaal 26 maanden bewaard en bevatten onder andere uw IP-adres.

·         Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot de AtWorX Media Group BV, haar relaties en haar medewerkers;

·         Het verzenden van de nieuwsbrief;
Voor het verzenden van een nieuwsbrief (doel) verwerken wij uw e-mailadres, voor- en achternaam. Deze gegevens verwerken wij alleen als u ons deze gegevens verstrekt via inschrijving voor de nieuwsbrief op de websites of wanneer u deze gegevens verstrekt via één van onze websites. Deze gegevens zullen wij bewaren in onze nieuwsbrieflijst met adressen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of maximaal 2 jaar nadat wij u voor het laatst een nieuwsbrief hebben toegezonden.

·         Het registreren, verhuizen en onderhouden van uw domeinnaamregistraties;
Wanneer u ons verzoekt om een domeinnaam te registreren maken wij gebruik van de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam, geslacht, initialen, voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land, faxnummer, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, IP adres, klantnummer en BTW-nummer.
Voor specifieke domeinnaamextensies is mogelijk meer informatie benodigd zoals geboorteplaats, geboorteland, geboortedatum, nummer paspoort of identificatiebewijs, identificatiebewijs uitgifte instantie, inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel. Tevens kan een ID en wachtwoord benodigd zijn welke u heeft ontvangen van de registry.

·         Serverlogs;
Om fouten op onze systemen op te lossen en personen op te sporen die ons netwerk in gevaar brengen om hier vervolgens maatregelen tegen te treffen bewaren wij in zogenaamde serverlogs automatisch enkele gegevens over uw verbinding met onze servers. Denk daarbij aan uw IP-adres, browserversie en het tijdstip van uw bezoek.

Telefoongesprekken
Telefoongesprekken kunnen worden bewaard voor kwaliteitsverbetering. De bewaartermijn van opgenomen telefoongesprekken bedraagt 1 jaar.

Overige persoonsgegevens
Het kan voorkomen we via supporttickets, socialmediaberichten of via e-mailberichten aanvullende persoonsgegevens toegestuurd krijgen waar we niet om gevraagd hebben. Hebben we deze persoonsgegevens niet (meer) nodig om je verder te helpen, dan zullen we deze -voor zover technisch mogelijk- verwijderen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt. Persoonsgegevens worden wel verstrekt indien dit gebaseerd is op een wettelijke verplichting.

Voor de registratie van domeinnamen is het noodzakelijk om uw gegevens te vertrekken aan de registry in kwestie die de registraties van de bewuste domeinnaam extensie uitvoert.

Gegevensbeveiliging
De AtWorX Media Group BV, maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Al onze websites zijn voorzien van een SSL-certificaat.

Uw wettelijke rechten
Wilt u precies weten welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@atworx.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op uw verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens.
Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om de toestemming die u hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit.
Stuur uw correctieverzoek naar info@atworx.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.

U dient zich middels een geldig legitimatiebewijs te legitimeren zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon verstrekken, aanpassen of verwijderen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u hierbij om uw burgerservicenummer (BSN) zwart te maken

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Indien u na aanpassing gebruik blijft maken van één van onze websites zal de aangepaste privacyverklaring op dit gebruik van toepassing zijn.

Contactgegevens
AtWorX Media Group BV
Postbus 2096
2990DB BARENDRECHT
Nederland
E-mail: info@atworx.nl
Kamer van Koophandel nr. 50182005

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Working...
X