Welkom bij Visserslatijn Nederland

Nu op Visserslatijn...

Hoe wordt een dobber gemaakt?
De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij J.J. van Aartsen, heeft een nationale lijst van met uitsterven bedreigde en kwetsbare vissoorten vastgesteld. Deze lijst werd op 22 juni 1998 gepubliceerd In de Staatscourant. Het opstellen...
Lees meer ...


Leden Login

De eerste keer dat u inlogt, dient u dat twee keer achter elkaar te doen

Account aanmaken

Om in te loggen op deze website, dient u een account aan te maken.

U kunt het gratis account aanmaken op ons forum.

Wachtwoord vergeten

Uw nieuwe wachtwoord wordt per email naar u verzonden.

Letop! Thans buiten gebruik!

Visserslatijn Nederland

Rode Lijst

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij J.J. van Aartsen, heeft een nationale lijst van met uitsterven bedreigde en kwetsbare vissoorten vastgesteld. Deze lijst werd op 22 juni 1998 gepubliceerd In de Staatscourant.

Het opstellen van deze lijst vloeide voort uit het Verdrag inzake het behouden wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 1979 (Artikel 1 en 3).
Aan de soorten die genoemd worden in deze “Rode lijst” moet op grond van dat verdrag bijzondere aandacht worden besteed aan hun instandhouding. De bij dit besluit vastgestelde Rode lijst -zoetwatervissen omvat recent verdwenen, bedreigde en kwetsbare soorten zoetwatervissen in Nederland.

Het opstellen van rode lijsten was één van de op soortbescherming gerichte projecten uit het Natuurbeleidsplan (Ministerie van INV, 1990). De Rode lijst zoetwatervissen werd opgesteld mede naar aanleiding van het rapport
‘Bedreigde en kwetsbare zoetwatervissen in Nederland; basisrapport met voorstel voor de Rode lijst’ van de Stichting Atlas Verspreiding Nederlandse Zoetwatervissen. Deze stichting had eerder de Atlas van de Nederlandse
Zoetwatervissen uitgebracht.

De volgende zoetwatervissen prijken op de Rode lijst:
zeeprik (Petromyzon marinus),
rivierprik (Lampetra fluviatilis),
beekprik (Lampetra planeri),
steur (Acipenser sturio),
paling (Anguilia anguilia),
elft (Alosa alosa),
fint (Alosa fallax),
gestippelde alver (Alburnoides bipunctatus),
barbeel (Barbus barbus),
kroeskarper (Carassius carassius),
sneep (Chondrostoma nasus),
vetje (Leucaspius delineatus),
kopvoorn (Leuciscus cephalus),
winde (Leuciscus idus),
serpeling (Leuciscus leuciscus),
elrits (Phoxinus phoxinus),
bittervoorn (Rhodeus sericeus),
grote modderkruiper (Misgurnus fossilis),
houting (Coregonus oxyrinchus),
zeeforel (Salmo trutta trutta),
beekforel (Salmo trutta fario),
zalm (Salmo salar),
vlagzalm (Thymallus thymallus),
kwabaal (Lota lota).

Gedetailleerde lijst
Klik hier voor de details omtrent de categorieën

De criteria voor opname op de Rode lijst waren de trend (achteruitgang) en de zeldzaamheid. Op grond van een bepaalde combinatie van deze criteria werden de Rode Lijst soorten onderscheiden in een zestal categorieën:
1) verdwenen soorten, 2) ernstig bedreigde soorten, 3) bedreigde soorten, 4) kwetsbare soorten en 5) gevoelige soorten.
De eerste vier categorieën zijn in principe de doelsoorten die beschreven zijn in het Handboek natuurdoeltypen in Nederland van het Informatie- en Kenniscentrum (IKC) Natuurbeheer. Hierdoor sturen rode lijsten het natuurbeleid mede aan. De categorieën ‘kwetsbaar’ en ‘gevoelig’ omvatten soorten die niet actueel bedreigd zijn, maar waarvoor gezien hun trend of zeldzaamheid bijzondere aandacht van het beleid nodig is.
Aan het behoud van de in de lijst opgenomen soorten zal door middel van praktische beschermingsmaatregelen, onderzoek en voorlichting bijzondere aandacht worden gegeven, (Staatscourant 116 , 24 juni 1998).

Een aantal vissoorten in de lijst vallen op dit moment onder de beschermde soorten van de Natuurbeschermingswet.
Opname in de Rode lijst betekent niet dat ook de andere vissoorten ook onder de werking van de Natuurbeschermingswet komen te vallen (en handelingen met deze vis dus verboden zijn). In de eerste plaats dienen rode lijsten als aansporing voor de overheid om maatregelen te nemen voor hun instandhouding. Indien de genoemde vissoorten op termijn niet meer tot de bovengenoemde categorieën behoren, zouden ze weer van de Rode lijst af kunnen.

(overgenomen uit OVB-bericht)

QR Code Business Card