Welkom bij Visserslatijn Nederland

Nu op Visserslatijn...

Krokodilvissen in Australië
Op de vorige pagina werd vermeld dat de vissoorten op de Rode Lijst in categorieën waren onderverdeeld. Hieronder volgen de genoemde categorieën. VERDWENEN UIT NEDERLAND (als een in het wild zichzelf instandhoudende populatie) beekforel (Salmo...
Lees meer ...


Leden Login

De eerste keer dat u inlogt, dient u dat twee keer achter elkaar te doen

Account aanmaken

Om in te loggen op deze website, dient u een account aan te maken.

U kunt het gratis account aanmaken op ons forum.

Wachtwoord vergeten

Uw nieuwe wachtwoord wordt per email naar u verzonden.

Letop! Thans buiten gebruik!

Visserslatijn Nederland

Details Rode Lijst

Op de vorige pagina werd vermeld dat de vissoorten op de Rode Lijst in categorieën waren onderverdeeld. Hieronder volgen de genoemde categorieën.

VERDWENEN UIT NEDERLAND
(als een in het wild zichzelf instandhoudende populatie)
beekforel (Salmo trutta fario),
elft (Alosa alosa),
fint (Alosa fallax),
houting (Coregonus oxyrinchus),
steur (Acipenser sturio),
vlagzalm (Thymallus thymallus),
zalm (Salmo salar).

ERNSTIG BEDREIGD

BEDREIGD
barbeel (Barbus barbus),
beekprik (Lampetra planeri),
elrits (Phoxinus phoxinus),
kwabaal (Lota lota),
sneep (Chondrostoma nasus),
zeeprik (Petromyzon marinus).

KWETSBAAR
bittervoorn (Rhodeus sericeus),
grote modderkruiper (Misgurnus fossilis),
kopvoorn (Leuciscus cephalus),
kroeskarper (Carassius carassius),
rivierprik (Lampetra fluviatilis),
serpeling (Leuciscus leuciscus),
vetje (Leucaspius delineatus),
zeeforel (Salmo trutta trutta).

GEVOELIG
gestippelde alver (Alburnoides bipunctatus),
paling (Anguilia anguilia),
winde (Leuciscus idus).

Conform het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 1979 dient aan de met uitsterven bedreigde en kwetsbare soorten bijzondere aandacht te worden besteed voor de instandhouding ervan. Daarnaast dienen de categorieën kwetsbaar en gevoelig bijzondere aandacht van het beleid te krijgen.

QR Code Business Card